Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte over de activiteiten van ons advocatenkantoor, relevante wetswijzigingen en nieuwe tendensen in de juridische wereld. Ontvangt u graag onze updates in uw mailbox? Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf steeds up-to-date.

Schulden van de consument

Op 01.09.2023 zal het nieuwe Boek XIX “Schulden van de Consument” in het Wetboek Economisch Recht in werking treden, hetwelk enerzijds een aantal algemene regels oplegt inzake schulden van een consument ten aanzien van een onderneming en anderzijds de procedure inzake de minnelijke invordering van schulden door een schuldinvorderaar (een advocaat, een gerechtsdeurwaarder, …) actualiseert.

Opdat een onderneming aanspraak zou kunnen maken op de aanrekening van een schadebeding, dient de ondernemer bij niet-betaling van een factuur de consument eerst een kosteloze herinnering te sturen. Pas ten vroegste 14 dagen na die eerste herinnering, mag er door de onderneming een schadebeding worden aangerekend.

Bovendien zijn in de nieuwe wetgeving zowel het schadebeding als de verwijlsintresten geplafonneerd.

De minnelijke invordering van de schulden van een consument dient te beginnen met een ingebrekestelling door de schuldinvorderaar. Deze ingebrekestelling dient te voldoen aan een aantal wettelijke vereisten.

Wanneer de consument inhoudelijk heeft geregeerd op deze ingebrekestelling (verzoek tot afbetalingsplan, betwisting op gemotiveerde wijze, …), mag de schuldinvorderaar geen verdere stappen ondernemen vooraleer er over de reactie van de consument een beslissing is genomen.

De schuldinvorderaar mag ook geen aparte bijkomende kosten aanrekenen.

Voor verdere informatie omtrent deze nieuwe wetgeving, kan zowel de consument als de onderneming bij ons kantoor terecht.

Ook voor de redactie van een modelbrief van eerste herinnering, de aanpassing van de algemene verkoopsvoorwaarden en/of de minnelijke invordering van schulden van de consument kunnen ondernemingen op ons kantoor beroep doen.

Aaron Cockx tweede plaats Nullum Crimen Prijs 2022

De redactie van Nullum Crimen bekroont hoogstaande juridische meesterproeven en reikt jaarlijks prijzen uit aan de beste masterproeven in het domein van het straf(proces)recht.

Met trots delen wij mee dat meester Aaron Cockx de tweede plaats heeft behaald met zijn thesis. Proficiat!

Nullum Crimen Prijs 2022 (larcier-intersentia.com)


Kristof Fevery, benoemd tot rechter in de Nederlandstalige politierechtbank te Brussel

Kristof Fevery, die advocaat-senior counsel was bij maxius, is bij koninklijk besluit van 7 april 2023 benoemd tot rechter in de Nederlandstalige politierechtbank te Brussel. Op 24 mei 2023 legde hij de eed af en zette hij zijn activiteiten als advocaat stop.

Wij wensen Kristof heel veel succes in zijn nieuwe functie!

Nieuw Wetboek

Een nieuw jaar, een nieuw wetboek. Sedert 1 januari 2023 is het langverwachte boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (handelend over het verbintenissenrecht) in werking getreden. Voor alle vragen omtrent deze nieuwe wetgeving of voor de aanpassing van uw contracten aan deze wetgeving, kan u uiteraard steeds bij ons terecht.

Febian Aps verkozen tot Stafhouder

Febian Aps werd door de balie Leuven verkozen tot Stafhouder. Hij treedt in functie vanaf 1 september 2022 en dit gedurende een periode van twee jaar.

CRBP

Vanaf 01.06.2021 gaat het Centraal Register Beschermde Personen (in het kort: CRBP) van start. Dit betekent dat de advocaten die professioneel bewindvoerder zijn verplicht zijn om vanaf 1 juni 2021 elke kennisgeving, elke mededeling of elke neerlegging in het kader van de beschermde personen uitsluitend te laten plaatsvinden via het register, bij gebreke waarvan de documenten als onbestaande zullen worden beschouwd. Het bewindvoeringsdossier is vanaf dan ook online raadpleegbaar door de bewindvoerders en vertrouwenspersonen.

Schorsing opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht COVID-19

Het wetsvoorstel tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, is op 11 juni 2020 aangenomen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  De wet van 15 juni 2020 is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 22 juni 2020

De wet bepaalt dat bij opzegging door de werkgever gegeven vóór of tijdens die schorsing, de opzeggingstermijn ophoudt te lopen tijdens de schorsing. 

Maar de opzeggingstermijn zal wel doorlopen indien deze reeds lopend was voor 1 maart 2020.

Bij opzegging door de werknemer loopt de opzeggingstermijn door tijdens die schorsing.

Deze wet treedt in werking op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Dit betekent dus concreet, bij opzegging door de werkgever :

 • opzeggingstermijnen die reeds lopende waren voor 1 maart 2020 worden niet geschorst door periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – door het coronavirus;
 • opzeggingstermijnen die lopen vanaf 1 maart 2020 en die:
  - reeds zijn afgelopen op 22 juni 2020, werden niet geschorst door periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – door het coronavirus;
  - nog lopen op 22 juni 2020, worden geschorst door de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – door het coronavirus die zich voordoen vanaf 22 juni 2020.  De periodes tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – coronavirus die zich hebben voorgedaan voor 22 juni 2020 schorsen de opzeggingstermijn niet.

Voor alle toekomstige opzeggingen door de werkgever wordt de opzeggingstermijn geschorst (en dus verlengd) voor de periodes van tijdelijke overmacht (tijdelijke werkloosheid) door het coronavirus.


Zijn corona-risico’s gedekt door een verzekering?

Het idee dat een corona-infectie van alle dekkingen is uitgesloten is fout. De individuele risico’s zijn immers wel degelijk gedekt.

Wanneer door een corona-infectie een zelfstandige ziek thuis moet blijven, kan een gewaarborgd inkomen tussenkomen. De wachttijd van meestal een maand, zal wellicht een vergoeding verhinderen, omdat corona-griep binnen dat tijdsbestek genezen is.

Ook voor de hospitalisatieverzekering is de dekking onmiddellijk. Indien iemand wordt opgenomen wegens ernstige symptomen van corona, dan is er dekking bij quasi alle hospitalisatieverzekeringen. Alleen wanneer iemand een specifieke uitsluiting heeft (bijvoorbeeld voor luchtwegen) zou de waarborg niet verworven kunnen zijn.

De reisverzekering komt uiteraard ook tussen. Zowel de bijstand in het buitenland, als de annulatiewaarborg komt tussen wanneer de verzekerde persoonlijk getroffen is door een corona-infectie of een direct gezinslid ziek is geworden. Ziekte is inderdaad gedekt en althans in beginsel maakt de oorzaak van die ziekte niet uit.

Hoewel in de meeste gevallen onder een property polis geen dekking is voorzien voor de financiële gevolgen van de corona-crisis, raden wij u wel aan dit meer specifiek te bekijken in uw algemene voorwaarden. Vraag uw verzekeringstussenpersoon om u hierin bij te staan en terug te koppelen naar de desbetreffende verzekeraar.

Indien u nog vragen zou hebben, kan u met ons contact opnemen.


De algemene vergadering tijdens coronacrisis

De jaarlijkse algemene vergaderingen van zowel vennootschappen en verenigingen als van mede-eigenaars worden veelal georganiseerd in de maanden april en mei. Door de huidige coronacrisis is het echter niet mogelijk om een fysieke vergadering te houden.

Om aan deze praktische moeilijkheden tegemoet te komen, werd er op 9 april 2020 in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie gepubliceerd.

Dit volmachtbesluit voorziet voor vennootschappen en verenigingen in een twee opties voor de organisatie van alle algemene vergaderingen (zowel de gewone, buitengewone als bijzondere) die tussen 1 maart en 3 mei 2020 (deze periode kan door de Koning worden verlengd) worden bijeengeroepen.

De eerste optie bestaat erin de algemene vergadering schriftelijk of elektronisch te laten doorgaan. Sommige entiteiten hebben deze optie reeds in hun statuten opgenomen, doch ingevolge het bovenvermelde volmachtbesluit staat deze mogelijkheid open voor alle vennootschappen en verenigingen. Hierbij kan door het bestuursorgaan worden beslist dat de deelnemers van de algemene vergadering hun rechten uitsluitend zullen uitoefenen door vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen door middel van een formulier of door een volmacht te verlenen.

Als tweede optie kan het bestuursorgaan beslissen om de algemene vergadering uit te stellen tot de toestand weer is genormaliseerd. Dit is ook toegelaten als de vergadering reeds is bijeengeroepen, op voorwaarde dat de aandeelhouders en leden daarover correct worden geïnformeerd. In dat geval krijgen de betrokken vennootschappen en verenigingen ook uitstel van tien weken voor een aantal wettelijke termijnen, zoals de verplichting om de algemene vergadering binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar te houden.

Dergelijk uitstel is echter niet toegelaten in geval van toepassing van de zogenaamde alarmbelprocedure of in geval van bijeenroeping op verzoek van 10% van de aandeelhouders of van de commissaris. In dit geval moet er gebruik worden gemaakt van de eerste optie.

Ook voor de mede-eigenaars bestaat nog steeds de mogelijkheid om de algemene vergadering schriftelijk te voeren, zoals reeds was voorzien in de wetgeving op mede-eigendom (artikel 577-6§11 Burgerlijk Wetboek). De organisatie van de vergadering via telefonische of videoconferentie kan deel uitmaken van deze schriftelijke procedure.

Daarnaast hebben de mede-eigenaars ook de optie om de algemene vergadering uit te stellen naar een later tijdstip, uiterlijk binnen de vijf maanden na het verstrijken van de crisisperiode. In het geval van een uitstel dienen er wel een aantal maatregelen worden getroffen om de continuïteit te verzekeren, zoals bijvoorbeeld de verlenging van de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars tot de eerstvolgende algemene vergadering.

Voor de mede-eigenaars gelden de maatregelen van 10 maart tot 3 mei 2020 (deze periode kan door de Koning worden verlengd).

Indien u hieromtrent nog vragen heeft, kan u ons uiteraard steeds contacteren.


Impact coronacrisis op sociale verkiezingen 2020

Tijdelijke schorsing van de procedure voor de sociale verkiezingen 2020

De uitbraak van de Covid-19 pandemie en de maatregelen die genomen zijn om de opmars ervan te stoppen, maken een normaal verloop van de verdere sociale verkiezingsprocedure (voor de oprichting en de vernieuwing van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk in de ondernemingen) volgens de oorspronkelijk vastgelegde kieskalender en een goede organisatie van de sociale verkiezingen in mei 2020 (van 11 tot en met 24 mei 2020) onmogelijk.

Gelet op deze omstandigheden hebben de sociale partners verenigd in de Groep van Tien op 17 maart 2020 een consensus gesloten over de collectieve opschorting van de lopende verkiezingsprocedure tot een nader te bepalen datum. De sociale partners verenigd binnen de Nationale Arbeidsraad hebben deze principiële consensus bevestigd in een advies nr. 2.160 van 24 maart 2020 waarin het kader van de opschorting werd vastgelegd.

De Nationale Arbeidsraad deed een oproep aan de regering om dringend het noodzakelijk wettelijk en regelgevend kader goed te keuren en waar nodig met retroactieve werking, zodat aan alle betrokken partijen de nodige rechtszekerheid geboden wordt.

Deze regelgeving wordt momenteel uitgewerkt.

Uit de consensus van de sociale partners volgen een aantal principes, die nader worden toegelicht op volgende website: https://werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-overleg/sociale-verkiezingen-2020/invloed-van-de-corona-crisis-op-de-sociale.

De lopende procedure sociale verkiezingen wordt collectief opgeschort vanaf dag X +36.

De verkiezingsprocedure zal pas weer worden hernomen op een bij Koninklijk besluit nader te bepalen datum en volgens de modaliteiten hierin vastgelegd, op advies van de Nationale Arbeidsraad.

De Nationale Arbeidsraad stelt voor om als nieuwe datum van de sociale verkiezingen uit te gaan van de periode van 16 tot 29 november 2020, onder voorbehoud van hoe de gezondheidstoestand omwille van het coronavirus evolueert.

Op basis van deze nieuwe periode zullen alle ondernemingen een nieuwe kieskalender vanaf dag X+36 moeten opstellen.

De toepassing van deze principes geldt uiteraard onder voorbehoud van een conforme omzetting in regelgeving.

Indien u nog vragen zou hebben of verdere informatie zou willen, kan u ons steeds contacteren.


Steunmaatregelen toegekend door banken ten aanzien van particulieren

De maatregelen die dienden te worden genomen naar aanleiding van het coronavirus Covid-19, hebben vaak een daling van het inkomen tot gevolg. Voor sommige mensen valt het inkomen zelfs volledig weg. Als tegemoetkoming voor deze problematiek verlenen banken en kredietgevers aan particulieren onder bepaalde voorwaarden een betalingsuitstel voor hun hypothecair krediet.

Indien u een particulier bent en u heeft een hypothecair krediet met een onroerende bestemming (bijvoorbeeld voor een woning, een appartement,…), dan kan u bij uw bank of kredietgever uitstel van betaling krijgen.

Om van deze steunmaatregel te kunnen genieten, dienen de volgende vier voorwaarden vervuld te zijn:

 1. uw inkomen is gedaald of valt weg door de coronacrisis door ziekte ten gevolge van Covid-19, tijdelijke of volledige werkloosheid, sluiting van uw zaak of door overbruggingsmaatregelen. Bij de aanvraag dient u dan ook een bewijs hiervan te voegen. Bij koppels is het voldoende indien het inkomen van één partner hetzij gedaald, hetzij volledig weggevallen is; 
 2. op 01.02.2020 heeft u geen betalingsachterstand op dat hypothecair krediet waarvoor u het betalingsuitstel vraagt;
 3. het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning van de kredietnemer, die tevens zijn hoofdverblijfplaats in België vormt. Op het ogenblik dat het betalingsuitstel wordt aangevraagd, mag u aldus slechts eigenaar zijn van één woning;
 4. op het moment van de aanvraag moet uw spaarbuffer kleiner zijn dan 25.000,00 euro. Hierbij wordt gekeken naar het totaal van uw roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen, alsook naar uw beleggingsportefeuilles. Het pensioensparen speelt hierbij geen rol.

Indien u aan deze voorwaarden voldoet, kan u een uitstel krijgen voor de toekomstige maandaflossingen, zowel voor de terugbetaling van het kapitaal als voor de intresten.

Wanneer u maandelijks minder dan 1.700,00 euro overhoudt, worden deze intresten bovendien definitief kwijtgescholden. Wanneer u maandelijks meer overhoudt, worden deze intresten nadien de periode van het betalingsuitstel verrekend.

Indien u de aanvraag indient voor 30.04.2020, kan u maximaal 6 maanden genieten van het uitstel, uiterlijk tot 31.10.2020. Indien u de aanvraag indient na 30.04.2020 kan u in ieder geval slechts genieten van het uitstel tot 31.10.2020.

Steunmaatregelen toegekend door banken ten aanzien van ondernemingen

De maatregelen die dienden te worden genomen naar aanleiding van het coronavirus Covid-19, hebben vaak tot gevolg dat ondernemingen geconfronteerd worden met betalingsproblemen. Sommige ondernemingen dienden zelfs te sluiten.

Als tegemoetkoming voor deze problematiek verlenen banken en kredietgevers aan bepaalde ondernemingen de mogelijkheid om gedurende een termijn van maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal meer te doen. De intresten op dergelijke kredieten blijven echter wel nog steeds verschuldigd.

Om van deze steunmaatregel te kunnen genieten, dienen de volgende zes voorwaarden vervuld te zijn:

 1. u bent een niet-financiële onderneming, een KMO, een non-profitorganisatie of een zelfstandige;
 2. het betreft een krediet met een vast aflossingsplan, een kaskrediet of een vast voorschot;
 3. u ondervindt betalingsproblemen ingevolge de coronacrisis. Dit houdt in dat uw omzet/activiteit is gedaald of zal dalen, u een beroep gedaan heeft op tijdelijke of volledige werkloosheid, of dat u verplicht diende te sluiten;
 4. u bent een onderneming die gevestigd is in België;
 5. u heeft geen achterstal op lopende kredieten, belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 01.02.2020, ofwel heeft u minder dan 30 dagen achterstal op lopende kredieten, belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29.02.2020;
 6. u heeft bij alle banken voldaan aan uw contractuele kredietverplichtingen gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31.01.2020. Bovendien doorloopt u geen actieve kredietherstructurering.

Indien u aan deze voorwaarden voldoet, kan u een uitstel krijgen voor de toekomstige maandelijkse kapitaalaflossingen.

Indien u de aanvraag indient voor 30.04.2020, kan u maximaal 6 maanden genieten van het uitstel, uiterlijk tot 31.10.2020. Indien u de aanvraag indient na 30.04.2020 kan u in ieder geval slechts genieten van het uitstel tot 31.10.2020.

Impact van corona op een bouwproject

De corona maatregelen hebben een grote impact op het dagelijkse leven en uiteraard ook op een bouwproject.

Het is niet steeds duidelijk wat er wel nog mag en wat niet, ook niet voor aannemers.

Mag er nog gebouwd worden? Riskeer ik boetes? Gaat een en ander vertraging oplopen? Zal er tijdig (voorlopig of definitief) opgeleverd worden?

Om hierin wat duidelijkheid te geven vindt u hierna een kort overzicht van wat momenteel de gangbare praktijken zijn.

Wat betreft werken binnenshuis in bewoonde gebouwen en woningen dient rekening gehouden te worden met een hoogdringendheidsvereiste.

Indien er in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne hoogdringend werken dienen uitgevoerd te worden, mogen deze uitgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan een dringende herstelling door een loodgieter die niet kan uitgesteld worden.

Andere werken binnenshuis in bewoonde gebouwen en woningen zijn strikt verboden.

Wat betreft werken buitenshuis en werken binnenshuis in niet bewoonde gebouwen en woningen dienen de social distancing maatregelen (handen regelmatig wassen, vermijden van het aanraken van ogen, neus en mond, voldoende afstand houden van elkaar, … ) in acht genomen te worden.

Tenslotte mag er ook niet uit het oog verloren worden dat de levering van bouwmaterialen vertraging kan oplopen, hetgeen ook uiteraard een impact zal hebben op het verloop van de werf.

De corona maatregelen hebben ongetwijfeld gevolgen voor een bouwproject. Waarschijnlijk zal de vooropgestelde datum (voorlopige of definitieve)) oplevering in het gedrang komen.

Indien u nog vragen zou hebben of verdere informatie zou willen verkrijgen, kan u ons steeds contacteren.

Kan de coronacrisis als overmacht worden ingeroepen voor de niet nakoming van overeenkomsten

Wat als u door de coronacrisis bepaalde overeenkomsten niet meer kan nakomen? Kan u zich in voorkomend geval op een situatie van overmacht beroepen?

De regels omtrent overmacht zijn in het Burgerlijk Wetboek opgenomen in de artikelen 1147-1148 B.W. Deze artikelen bepalen heel algemeen dat een schuldenaar niet contractueel aansprakelijk kan worden gesteld indien de niet-nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een vreemde oorzaak, zoals overmacht.

Om zich op een geval van overmacht te kunnen beroepen, dient men aan te tonen dat er door een onvoorzienbare gebeurtenis sprake is van een ontoerekenbare onmogelijkheid tot nakoming van het contract.

In dit opzicht kan de coronacrisis als een vorm van overmacht worden gezien, bijvoorbeeld doordat er door deze onvoorzienbare pandemie onvoldoende werknemers – wegens ziekte – of onvoldoende goederen – wegens geen leveringen meer – voorhanden zijn om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Ook de verplichte sluitingen die door de overheid zijn opgelegd, kunnen als een vorm van overmacht worden gezien. In deze gevallen is er immers sprake van Fait du Prince.

De gevolgen van overmacht zijn afhankelijk van contract tot contract en dienen in concreto te worden beoordeeld. Is de onmogelijkheid tot nakoming van tijdelijke aard, dan wordt de verplichting om te presteren in hoofde van de schuldenaar geschorst totdat de uitvoering terug mogelijk is, en dus tot de coronacrisis voorbij is. Is een nuttige uitvoering op een later tijdstip niet meer mogelijk, dan is de schuldenaar van rechtswege bevrijd. In voorkomend geval dient ook de eventuele tegenprestatie niet meer nagekomen te worden en ontstaan er eventuele restitutieverplichtingen in hoofde van de contractpartijen. Concreet zal dit de terugbetaling van voorschotten inhouden.

Wenst u meer informatie over de gevolgen van corona op uw specifiek dossier, dan kan u ons uiteraard steeds contacteren. Onze experts staan klaar om u bij te staan met raad en daad.

Huurbetalingen en Corona

Er is in België op dit ogenblik geen wet die de huurder toelaat om de huurbetalingen op te schorten ten gevolge van de coronacrisis.

De vraag rijst of de huurder kan inroepen dat de coronacrisis voor hem een overmachtsituatie inhoudt wanneer hij daardoor minder inkomsten zou hebben.

Dit is geenszins evident. Het betalen van de maandelijkse huurprijs is één van de essentiële verplichtingen van de huurder. De coronacrisis wijzigt op zich niets aan het “genot” van het gehuurde goed. De huurder blijft daar verder het genot van hebben.

Aldus is de beslissing van de overheid om winkels te sluiten op zich geen situatie die de huurder toelaat om tijdelijk geen huur te betalen. Het risico dat de overheid een bepaalde activiteit tijdelijk of blijvend verbiedt of bemoeilijkt is inherent aan het ondernemersrisico en dit kan niet zonder meer worden overgedragen op de verhuurder.

Het staat de verhuurder uiteraard wel vrij om zich soepel op te stellen gelet op de huidige bijzondere omstandigheden. Aldus kan bijvoorbeeld worden overeengekomen dat de huurder thans tijdelijk maar een deel van de huur betaalt en dat het saldo later in maandelijkse schijven kan worden afbetaald. In voorkomend geval worden dergelijke afspraken best schriftelijk bevestigd ten einde later betwistingen te vermijden.

Wilsverklaring euthanasie wordt onbeperkt geldig

De wilsverklaring euthanasie, waarmee je voorafgaandelijk kan aangeven dat je euthanasie wenst in geval van een onomkeerbare coma, wordt vanaf 2 april 2020 onbeperkt geldig.

Tot op vandaag was de wilsverklaring vijf jaar geldig vanaf het moment dat het document wordt opgesteld.

Wie nog een wilsverklaring heeft opgesteld tussen 1 januari 2020 en 2 april 2020 is nog wel gebonden aan de geldigheidsduur van vijf jaar. Zij kunnen echter op elk moment kiezen om hun wilsverklaring om te zetten in een wilsverklaring van onbeperkte duur.

Iemand die een wilsverklaring opstelt, kan deze nog altijd op ieder moment intrekken.

Verblijfsregeling in Corona crisistijden

Ook in Corona crisistijden blijft maxius u informeren. Zie de nota van de OVB inzake verblijfsregelingen in tijden van het coronavirus.

Kristin Stas erkend als bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken

Kristin Stas werd door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken en werd toegevoegd aan de lijst van de erkende bemiddelaars.

Febian Aps spreekt op 24 september over de recente wijzigingen inzake EOT op "Actualia Notariaat" aan de VUB.

Kristof Fevery is benoemd als plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Leuven

Kristof Fevery is benoemd als plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Leuven bij Koninklijk Besluit dd. 29.07.2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16.08.2019.

Wij verwelkomen twee nieuwe advocaten-stagiairs

maxius mag met trots twee nieuwe advocaten-stagiairs verwelkomen. Vanaf oktober zullen Lize Peigneur en Trees Ceustermans hun stage aan de Leuvense balie aanvatten.

Lize Peigneur studeerde in juni 2018 af aan de Katholieke Universiteit Leuven met onderscheiding als Master in de Rechten. Daarna behaalde zij met grote onderscheiding een Master na Master Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij startte reeds in november 2018 als Legal Assistant en zal vanaf oktober de cel familierecht vervoegen.

Trees Ceustermans is onze nieuwe kracht in het team aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Zij studeerde in juni 2018 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven met onderscheiding. In juni 2019 behaalde zij met grote onderscheiding een Master na Master in de Fiscaliteit aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Wij wensen hen een verrijkende en leerzame stageperiode!


Stijn Geuvens, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Gent. ( 6 mei 2019 )

Stijn Geuvens, die advocaat-counsel was bij maxius, is bij koninklijk besluit van 23 maart 2019 benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Gent.  Op 6 mei 2019 legde hij de eed af en zette hij zijn activiteiten als advocaat stop.

Panelgesprek met Stijn Geuvens (5 december 2018)

In het kader van de dag van de onderneming op de rechtbank vond op woensdag 5 december 2018 een panelgesprek plaats in het gerechtsgebouw te Leuven. Stijn Geuvens maakte deel uit van het panel specialisten dat vragen beantwoordde met betrekking tot controles door de sociale en fiscale inspectiediensten.

PEOPIL-conferentie (7 juni 2018)

Jan Goedhuys sprak tijdens de PEOPIL (Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers) conferentie op 7 juni 2018 in Barcelona, Spanje, over “The duty of medical informed consent: an international comparison”.

Revolutionaire wijzigingen van het verenigings- en vennootschapsrecht (29 november 2017)

Op woensdag 29 november 2017 nodigt maxius (samen met Sub Rosa Legal) haar cliënten en contacten uit voor een stand van zaken m.b.t. de motivering van het ontslag alsook de op handen zijnde revolutionaire wijzigingen van het verenigings- en vennootschapsrecht. Wij ontvangen u bij KBC Brussels op de Grote Markt vanaf 10u30 (met een walking lunch) tot 15u00. Het aantal plaatsen is beperkt.

Dag van de Onderneming bij de rechtbank (21 maart 2017)

maxius nam deel aan de "Dag van de Onderneming bij de rechtbank", een initiatief van Voka Vlaams-Brabant, Balie Leuven en de Arbeidsrechtbank en de Rechtbank van Koophandel te Leuven. Stijn Geuvens pleitte in het voorbeeldproces voor de arbeidsrechtbank over discriminatie en kennelijk onredelijk ontslag.

Advocaat of bemiddelaar nodig?

Contacteer ons

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up
Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x